هندسه 1 فصل3 تالس در مثلث

حجم فایل : 523.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا هندسه 1
فصل3 (تالس در مثلث) اگر در مثلثی خطی موازی یک ضلع رسم شود و این طخ دو ضلع را قطع کند، نسبت قطعات ایجاد شده روی دو ضلع با هم برابرند.
یعنی اگر در مثلث ABC داشته باشیم آن گاه داریم: قضیه تالس اثبات در سه مرحله است. (اگر در دو مثلث ارتفاع ها برابر باشند، نسبت مساحت ها برابر با نسبت ارتفاع هاست.) اثبات زیرا قاعده ی هر دو مثلث DE و ارتفاع هر دو h است. نتایج تالس در شکل زیر x , y را بیابید. مثال وقتی خطوط موازی هم در راه حل شرکت داده می شود فقط می توان از جز به کل استفاده کرد. در شکل روبرو سه پاره خط با هم موازیند. با توجه به اندازه های روی شکل مقدار x چقدر است؟ مثال X را بیابید. مثال چون خطوط موازی در محاسبات شرکت داده نمی شوند، پس جز به جز می نویسیم. پایان...